bez DPH

Platba za tovar

Uvedené ceny sú platné v okamihu objednania a sú uvedené vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade platby prevodom je kúpna cena považovaná za zaplatenú v momente pripísania na bežný účet predávajúceho.

Bankové spojenie pre platby v eurách: SK95 1100 0000 0029 4811 3295

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.